Application On Webpage  http://milk.dld.go.th/login.asp

คู่มือสำหรับศูนย์เอกชน

 

ส่วนการทำงานในแต่ละส่วน มีดังนี้

 

1.     การรับน้ำนมดิบ

Ø       ผู้ใช้พิมพ์รหัสผ่านในหน้า  Login โดยกำหนด User Name และ Password

Ø       จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเมนูหลัก ให้ Click เลือก รับน้ำนมดิบ

Ø       จะเข้าสู่หน้าจอ รับน้ำนมดิบ จากเกษตรกร

·         ระบุข้อมูลวันที่รับสินค้า   การใช้งานทั่วไปจะเป็นวันที่ปัจจุบันมาให้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันที่ใหม่ ให้ Click เลือกที่ลูกศรชี้ลง เพื่อกำหนดวันที่ต้องการ

·         เวลา   ทำเช่นเดียวกับวันที่

·         ปริมาณน้ำนมดิบ   ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น

·         จำนวนเกษตรกร   ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น

·         หมายเหตุ        กำหนดเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ได้ แล้วแต่จะระบุหรือไม่ก็ได้

Ø       เข้าสู่หน้าจอ ยืนยันการรับน้ำนมดิบ กดปุ่มยืนยัน

Ø       ดูรายงานการรับน้ำนมดิบได้ที่ หน้าจอ รายงาน แล้งเลือก รายงานรับน้ำนมดิบ

Ø       เสร็จสิ้นกระบวนการรับน้ำนมดิบ

 

2.     การจ่ายน้ำนมดิบ

Ø       ผู้ใช้พิมพ์รหัสผ่านในหน้า Login โดยกำหนด User Name และ Password

Ø       จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเมนูหลัก ให้ Click เลือก จ่ายน้ำนมดิบ

Ø       จะเข้าสู่หน้าจอ จ่ายน้ำนมดิบ ให้โรงงาน

·         จะแสดงสถานที่จ่ายน้ำนมดิบ (ในที่นี้จะเป็นคำว่า Testสหกรณ์)

·         เลือกสถานที่รับน้ำนมดิบ โดยกำหนดที่ปุ่มลูกศรชี้ลง

·         ระบุข้อมูลวันที่จ่ายสินค้า  การใช้งานทั่วไปจะเป็นวันที่ปัจจุบันมาให้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันที่ใหม่ ให้ Click เลือกที่ลูกศรชี้ลง เพื่อกำหนดวันที่ต้องการ

·         เวลา   ทำเช่นเดียวกับวันที่

·         ปริมาณน้ำนมดิบ   ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น

·         ทะเบียนรถ  ระบุหมายเลขทะเบียนรถที่ทำการจ่ายน้ำนมดิบออกไป

·         ชื่อคนขับ เป็นชื่อคนขับรถหมายเลยทะเบียนที่กำหนด

·         หมายเหตุ        กำหนดเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ได้ แล้วแต่จะระบุ

Ø       เข้าสู่หน้าจอ ยืนยันการจ่ายน้ำนมดิบ กดปุ่มยืนยัน

Ø       ดูรายงานการจ่ายน้ำนมดิบได้ที่ หน้าจอ รายงาน แล้วเลือก รายงานจ่ายน้ำนมดิบ

Ø       เสร็จส้นกระบวนการจ่ายน้ำนมดิบ

 

    3.  ข้อมูลวัว

Ø       ผู้ใช้พิมพ์รหัสผ่านในหน้า Login โดยกำหนด User Name และ Password

Ø       จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเมนูหลัก ให้ Click เลือก ข้อมูลวัว

Ø       จะเข้าสู่ หน้าจอ ข้อมูลวัว

·         จะแสดงสถานที่ที่วัวอยู่

·         ระบุข้อมูลเดือนข้อมูลวัว  การใช้งานทั่วไปจะเป็นเดือนปัจจุบันมาให้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนเดือน/ปีใหม่ ให้ Click เลือกที่ลูกศรชี้ลง เพื่อกำหนดเดือนที่ต้องการ

·         เลือกประเภทวัว โดย Click ที่ลูกศรชี้ลง

·         จำนวนวัว   ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น

Ø       เสร็จส้นกระบวนการข้อมูลวัว

 

    4. ปรับปรุงสต๊อก

Ø       ผู้ใช้พิมพ์รหัสผ่านในหน้า Login โดยกำหนด User Name และ Password

Ø       จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเมนูหลัก ให้ Click เลือก ปรับปรุงสต๊อก

Ø       จะเข้าสู่ หน้าจอ ปรับปรุงสต๊อก

·         จะแสดงสถานที่จ่ายน้ำนมดิบ

·        กำหนดวันและเวลาที่ทำการตัดสต๊อก ให้ Click เลือกที่ลูกศรชี้ลง เพื่อกำหนดวันที่ต้องการ

·         ระบุข้อมูลวันที่จ่ายสินค้า  การใช้งานทั่วไปจะเป็นวันที่ปัจจุบันมาให้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันที่ใหม่

·         ปริมาณน้ำนมดิบ   ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น

·         เลือกเหตุผล ที่ต้องปรับปรุงสต๊อก

·         หมายเหตุ        กำหนดเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ได้ แล้วแต่จะระบุ

Ø       เสร็จส้นกระบวนการปรับปรุงสต๊อก

 

หน้าจอ Login

วัตถุประสงค์

            เพื่อระบุผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานได้เท่านั้น

 

 

การทำงาน

1.      ให้ผู้ใช้ระบุ User Name ตามที่ Admin ได้กำหนดไว้

2.      จากนั้นระบุ Password ซึ่งเป็นรหัสผ่าน

3.      กดปุ่มเข้าสู่ระบบ จะไปสู่หน้า เมนูหลัก

 

เงื่อนไขการทำงาน

1.      สิทธิ์การใช้งานขึ้นอยู่กับ Admin เป็นผู้ตั้งให้

 

 

หน้าจอเมนูหลัก

วัตถุประสงค์

           เพื่อเลือกหัวข้อการทำงาน

 

 

การทำงาน

§         บันทึกรายการรับน้ำนมดิบ  เลือกเมนูรับน้ำนมดิบ

§         บันทึกรายการจ่ายน้ำนมดิบ  เลือกเมนูจ่ายน้ำนมดิบ

§         ดูรายการน้ำนมดิบที่ถูกส่งคืน เลือกเมนูน้ำนมดิบที่ถูกส่งคืน

§         บันทึกรายการข้อมูลวัว เลือกเมนูข้อมูลวัว

§         บันทึกรายการปรับปรุงสต๊อก  เลือกเมนูปรับปรุงสต๊อก

§         ดูรายงานของระบบ เลือกเมนูรายงาน

§         ออกจากระบบ เลือกเมนูออกจากระบบ

                                                             

 

หน้าจอรับน้ำนมดิบ

วัตถุประสงค์

            เพื่อบันทึกรายการรับน้ำนมดิบจากเกษตรกร  เข้า Stock เพื่อจำหน่ายไปยังโรงงาน หรือผู้ประกอบการนมโรงเรียน

 

 

การทำงาน

1.  เพิ่มรายการรับน้ำนมดิบ

o        ระบุข้อมูลวันที่รับสินค้า, เวลา, ปริมาณน้ำนมดิบ, จำนวนเกษตรกร, หมายเหตุ

o        กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะแสดงข้อมูลที่ระบุอีกครั้ง

§         กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูล

§         กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการบันทึก และกลับมาที่หน้าจอระบุข้อมูล เพื่อแก้ไข

2.  ยกเลิกการบันทึกรับน้ำนมดิบ

o        กดปุ่มยกเลิก จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลัก

 

หมายเหตุ ทุกครั้งที่ทำการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดที่บันทึกรับ เพื่อให้ยืนยันการรับน้ำนมดิบเข้า Stock อีกครั้ง คลิกปุ่มยืนยันเมื่อข้อมูลถูกต้อง

                       

หน้าจอ ยืนยันการรับน้ำนมดิบ

วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงข้อมูลที่ระบุไปทั้งหมดในหน้าจอ การรับน้ำนมดิบ

 

การทำงาน

1.      แสดงข้อมูลที่รับน้ำนมทั้งหมด

2.      กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อยืนยันข้อมูลการรับน้ำนมดังกล่าว

3.      หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกรายการรับน้ำนม ดังกล่าว

 

 

หน้าจอจ่ายน้ำนมดิบ

วัตถุประสงค์

            เพื่อบันทึกรายการจ่ายน้ำนมดิบ (ตัด Stock) ที่รับจากเกษตรกร โดยระบุปลายทางที่จะจ่ายให้กับโรงงาน หรือผู้ประกอบการนมโรงเรียน

 

 

การทำงาน

 

1.  เพิ่มรายการจ่ายน้ำนมดิบให้โรงงาน

o        ระบุข้อมูลสถานที่รับน้ำนมดิบ, วันที่จ่ายสินค้า, เวลา, ปริมาณน้ำนมดิบ, ทะเบียนรถ, ชื่อคนขับ, หมายเหตุ

o        กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะแสดงข้อมูลที่ระบุอีกครั้ง

§         กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูล

§         กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการบันทึก และกลับมาที่หน้าจอระบุข้อมูล เพื่อแก้ไข

2.   ยกเลิกการบันทึกจ่ายน้ำนมดิบ

o        กดปุ่มยกเลิก จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลัก

 

หมายเหตุ  กรณีผู้ใช้งานมีสถานะเป็นสหกรณ์ หรือศูนย์รวมนมเอกชน ใช้สำหรับบันทึกการจ่ายน้ำนมดิบ (ตัด Stock) ที่รับจากเกษตรกร โดยระบุปลายทางที่จะจ่ายให้กับโรงงาน หรือผู้ประกอบการนมโรงเรียน

                ทุกครั้งที่ทำการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดที่บันทึกจ่าย เพื่อให้ยืนยันการจ่ายน้ำนมดิบออกจาก Stock อีกครั้ง คลิกปุ่มยืนยันเมื่อข้อมูลถูกต้อง

ข้อจำกัด : ปริมาณน้ำนมที่จ่ายต้องมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับปริมาณน้ำนมใน Stock

 

หน้าจอ ยืนยันการจ่ายน้ำนมดิบ

วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงข้อมูลที่ระบุไปทั้งหมดในหน้าจอ การจ่ายน้ำนมดิบ

 

การทำงาน

          1.      แสดงข้อมูลที่จ่ายน้ำนมทั้งหมด

            2.      กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อยืนยันข้อมูลการจ่ายน้ำนมดังกล่าว

3.      หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกรายการจ่ายน้ำนม ดังกล่าว

 

 

หน้าจอน้ำนมดิบที่ถูกส่งคืน

วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงรายการน้ำนมดิบที่ถูกส่งคืน

 

 

การทำงาน

§         แสดงรายการน้ำนมดิบที่ถูกส่งคืน โดยแสดงข้อมูล Delivery  No., Delivery Date, จากโรงงาน, ปริมาณน้ำนมดิบที่คืน(KG), เหตุผล

 

หน้าจอ ข้อมูลวัว

วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงรายการข้อมูลวัวที่สามารถผลิตน้ำนมดิบได้

 

 

การทำงาน

1.  เพิ่มรายการวัว

o        ระบุข้อมูลวัวประจำเดือน, ประเภทวัว, จำนวนวัว

o        กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะแสดงข้อมูลที่ระบุอีกครั้ง

§         กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูล

§         กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการบันทึก และกลับมาที่หน้าจอระบุข้อมูล เพื่อแก้ไข

2.   ยกเลิกรายการวัว

o        กดปุ่มยกเลิก จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลัก

3.  รายการวัวที่ระบุ เมื่อกดบันทึกข้อมูล จะแสดงในตารางด้านล่าง โดยจะแสดงข้อมูลวัวที่ระบุไปแต่แรก

 

หน้าจอ ปรับปรุงสต๊อก

วัตถุประสงค์

        เพื่อแสดงข้อมูลการปรับปรุงสต๊อก โดยเช็คที่ปริมาณน้ำนมดิบที่เหลือ

 

การทำงาน

1.  ปรับปรุงสต๊อก

o        ระบุข้อมูลวันที่ทำการตัดสต๊อก, เวลา, ปริมาณน้ำนมดิบ, เหตุผล, หมายเหตุ

o        กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะแสดงข้อมูลที่ระบุอีกครั้ง

§         กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูล

§         กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการบันทึก และกลับมาที่หน้าจอระบุข้อมูล เพื่อแก้ไข

2.   ยกเลิกรายการปรับปรุงสต๊อก

            o        กดปุ่มยกเลิก จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลัก

 

หน้าจอรายงาน

วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงเมนูของรายงานในระบบ

 

 

การทำงาน

§         ดูรายงานรับน้ำนมดิบ  เลือกเมนูรายงานรับน้ำนมดิบ

§         ดูรายงานจ่ายน้ำนมดิบ  เลือกเมนูรายงานจ่ายน้ำนมดิบ

§         ดูรายงานข้อมูลหน่วยงาน เลือกเมนูข้อมูลหน่วยงาน

 

รายงานรับน้ำนมดิบ
วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงข้อมูลการรับน้ำนมดิบ

 

 

 

การทำงาน                             

            แสดงข้อมูลการรับน้ำนมดิบ ดังนี้ เลขที่, เวลา, ปริมาณน้ำนมดิบ (KG), จำนวนเกษตรกร (คน), หมายเหตุ, โดย (ผู้บันทึก)

 

รายงานจ่ายน้ำนมดิบ
วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงข้อมูลการจ่ายน้ำนมดิบ

 

 

การทำงาน

            แสดงข้อมูลการจ่ายน้ำนมดิบ ดังนี้ เลขที่, เวลา, สถานที่รับน้ำนมดิบ, ปริมาณน้ำนมดิบ (KG), ทะเบียนรถ, ชื่อคนขับ, หมายเหตุ, สถานะ

 

รายงานข้อมูลหน่วยงาน
วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงข้อมูลหน่วยงาน

 

 

การทำงาน

            แสดงข้อมูลหน่วยงาน ดังนี้ รหัสหน่วยงาน, ชื่อหน่วยงาน, ปริมาณน้ำนมดิบ

 

 

Exit                                                                                                                               Top

 

 

 

 

 

 

 

 

http://milk.dld.go.th/login.asp