Application On Webpage  http://milk.dld.go.th/login.asp

คู่มือสำหรับโรงงานนมโรงงาน

 

ส่วนการทำงานในแต่ละส่วน มีดังนี้

 

    1. หน้าจอ Login

    2. หน้าจอ เมนูหลัก

    3. หน้าจอ การรับน้ำนมดิบ

    4. หน้าจอ ขายน้ำนม

    5. หน้าจอ ปรับปรุงสต๊อก

    6. หน้าจอ รายงาน

    7. หน้าจอ รายงานหน่วยงาน

 

หน้าจอ Login

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อระบุผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานได้เท่านั้น

 

 

การทำงาน

1.      ให้ผู้ใช้ระบุ User Name ตามที่ Admin ได้กำหนดไว้

2.      จากนั้นระบุ Password ซึ่งเป็นรหัสผ่าน

3.      กดปุ่มเข้าสู่ระบบ จะไปสู่หน้า เมนูหลัก

 

เงื่อนไขการทำงาน

1.      สิทธิ์การใช้งานขึ้นอยู่กับ Admin เป็นผู้ตั้งให้

 

 

หน้าจอเมนูหลัก

 

วัตถุประสงค์

           เพื่อเลือกหัวข้อการทำงาน

 

 

การทำงาน

§         บันทึกรายรับน้ำนมดิบ  เลือกเมนูรับน้ำนมดิบ

§         บันทึกรายการจ่ายน้ำนมดิบ เลือกเมนูจ่ายน้ำนมดิบ

§         บันทึกรายการน้ำนมดิบที่ถูกส่งคืน เลือกเมนูน้ำนมดิบที่ถูกส่งคืน

§         บันทึกรายการรับน้ำนมดิบ  เลือกเมนูการรับน้ำนมดิบ

§         บันทึกรายการขายน้ำนม เลือกเมนูขายน้านมดิบ

§         บันทึกรายการข้อมูลวัว เลือกเมนูข้อมูลวัว

§         บันทึกรายการปรับปรุงสต๊อก  เลือกเมนูปรับปรุงสต๊อก

§         ดูรายงานของระบบ เลือกเมนูรายงาน

§         ออกจากระบบ เลือกเมนูออกจากระบบ

                                                             

 

หน้าจอการรับน้ำนมดิบ

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงรายการรับน้ำนมดิบ

 

 

การทำงาน

1.  แสดงข้อมูลที่รับน้ำนมทั้งหมด

     

หน้าจอ ขายน้ำนมดิบ

 

วัตถุประสงค์

        เพื่อทำการจัดจำหน่ายน้ำนมให้แก่โรงเรียนต่างๆ

 

การทำงาน

        1. เลือกข้อมูลการขายที่ต้องการ ซึ่งมีอยู่ 2 รายการดังนี้

                    o        ข้อมูลการขายน้ำนมรายวัน

                    o        ข้อมูลสถานที่ขายรายเดือน

 

หน้าจอ ข้อมูลการขายน้ำนม รายวัน

วัตถุประสงค์

       เพื่อแสดงการจัดการข้อมูลการขายน้ำนม แบบรายวัน

 

การทำงาน

1.  เพิ่มรายการขายน้ำนม รายวัน

o        แสดงข้อมูลสถานที่ขายน้ำนมดิบ

o        ระบุวันที่ขาย, หมายเหตุ, สินค้า,จำนวน

o        แสดงชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ

o        กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะแสดงข้อมูลที่ระบุอีกครั้ง

§         กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูล

§         กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการบันทึก และกลับมาที่หน้าจอระบุข้อมูล เพื่อแก้ไข

2.   ยกเลิกการบันทึกขายน้ำนม แบบรายวัน

o        กดปุ่มยกเลิก จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลัก

 

หน้าจอ ข้อมูลสถานที่ขายรายเดือน

 

วัตถุประสงค์

        เพื่อแสดงการจัดการข้อมูลสถานที่ขาย แบบรายเดือน

 

การทำงาน

1.  เพิ่มรายการขายน้ำนม รายเดือน

o        แสดงข้อมูลสถานที่ขายน้ำนมดิบ

o        ระบุเดือนที่ขาย, หมายเหตุ, จังหวัด, อำเภอ, สถานที่ขายสินค้า

o        แสดงชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ

o        กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะแสดงข้อมูลที่ระบุอีกครั้ง

§         กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูล

§         กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการบันทึก และกลับมาที่หน้าจอระบุข้อมูล เพื่อแก้ไข

2.   ยกเลิกการบันทึกขายน้ำนม แบบรายเดือน

o        กดปุ่มยกเลิก จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลัก

 

หน้าจอ ข้อมูลวัว

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงรายการข้อมูลวัวที่สามารถผลิตน้ำนมดิบได้

 

 

การทำงาน

1.  เพิ่มรายการวัว

o        ระบุข้อมูลวัวประจำเดือน, ประเภทวัว, จำนวนวัว

o        กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะแสดงข้อมูลที่ระบุอีกครั้ง

§         กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูล

§         กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการบันทึก และกลับมาที่หน้าจอระบุข้อมูล เพื่อแก้ไข

2.   ยกเลิกรายการวัว

o        กดปุ่มยกเลิก จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลัก

3.  รายการวัวที่ระบุ เมื่อกดบันทึกข้อมูล จะแสดงในตารางด้านล่าง โดยจะแสดงข้อมูลวัวที่ระบุไปแต่แรก

 

หน้าจอ ปรับปรุงสต๊อก

 

วัตถุประสงค์

        เพื่อแสดงข้อมูลการปรับปรุงสต๊อก โดยเช็คที่ปริมาณน้ำนมดิบที่เหลือ

 

การทำงาน

1.  ปรับปรุงสต๊อก

o        ระบุข้อมูลวันที่ทำการตัดสต๊อก, เวลา, ปริมาณน้ำนมดิบ, เหตุผล, หมายเหตุ

o        กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะแสดงข้อมูลที่ระบุอีกครั้ง

§         กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูล

§         กดปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการบันทึก และกลับมาที่หน้าจอระบุข้อมูล เพื่อแก้ไข

2.   ยกเลิกรายการปรับปรุงสต๊อก

            o        กดปุ่มยกเลิก จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลัก

 

หน้าจอ ยืนยันการปรับปรุงสต๊อก

 

วัตถุประสงค์

        เพื่อแสดงการให้ตอบรับการปรับปรุงสต๊อก ที่ได้ระบุไว้อีกครั้ง ก่อนนำข้อมูลจัดเก็บให้สมบูรณ์

 

การทำงาน

1.      แสดงข้อมูลที่ปรับปรุงสต๊อกทั้งหมด

2.      กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อยืนยันข้อมูลการปรับปรุงสต๊อกดังกล่าว

3.      หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกรายการปรับปรุงน้ำนม ดังกล่าว

 

หน้าจอรายงาน

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงเมนูของรายงานในระบบ

 

 

การทำงาน

§         ดูรายงานข้อมูลหน่วยงาน เลือกเมนูข้อมูลหน่วยงาน 

 

 

รายงานข้อมูลหน่วยงาน

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อแสดงข้อมูลหน่วยงาน

 

 

 

การทำงาน

            1. แสดงข้อมูลหน่วยงาน ดังนี้ รหัสหน่วยงาน, ชื่อหน่วยงาน, ปริมาณน้ำนมดิบ

 

 

Exit                                                                                                                               Top

 

 

 

 

 

 

 

 

http://milk.dld.go.th/login.asp